عبدالصفا شرافتی

متخصص داخلی ، پزشک عمومی
کار از سال 1396

انیسه شهرکی

متخصص داخلی ، پزشک اورژانس
کار از سال 1386

سیاوش ملکی

جراح ، متخصص قلب
کار از سال 1366

همایون بهادری

متخصص داخلی ، جراح ارتوپدی
کار از سال 1369

مورگان فریمن

غدد درون ریز
کار از سال 1396

نیکولاس اسپارکس

متخصص داخلی ، دانتیست
کار از سال 1386

کریستین استد

متخصص داخلی ، انکولوژیست
کار از سال 1376

پیتر موریس

جراح غدد درون ریز
کار از سال 1366